ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 


รายงานสถิติและข่าวสาร

รับสมัครงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ 077-421366 โทรสาร 077-420400 E-mail : 72160000@customs.go.th

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐30 มิถุนายน 2565 14:50:5569
2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 44/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร22 กุมภาพันธ์ 2566 13:24:4067
3 เอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 44/256130 มิถุนายน 2565 15:27:4768
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 43/2561 เรื่องกำหนดรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) เพื่อใช้ในการรายงานอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์22 กุมภาพันธ์ 2566 13:25:09103
5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2561 เรื่อง หลัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการตรวจปล่อยผู้โดยสารและหีบห่อสัมภาระระหว่างสนามบินภายในประเทศ โดยวิธีการ Check Through22 กุมภาพันธ์ 2566 13:25:2879
6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางอากาศยาน22 กุมภาพันธ์ 2566 13:25:3870
7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 11/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256422 กุมภาพันธ์ 2566 13:25:5367
8 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)22 กุมภาพันธ์ 2566 15:25:1757
9 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และปากระวาง30 มิถุนายน 2565 15:23:13213
10 พิธีการศุลกากรทางอากาศยานของติดตัวผู้โดยสารเข้า-ออก ณ สนามบินสมุย30 มิถุนายน 2565 15:23:00209
11 พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออกสำหรับเรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมง ที่นำเข้ามาชั่วคราว ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)30 มิถุนายน 2565 15:22:49154
12 พิธีการด้านเรือเรือต่างประเทศ เรือสำราญ(ยอร์ท)30 มิถุนายน 2565 15:23:06189
13 พิธีการศุลกากร ata carnet30 มิถุนายน 2565 15:22:32269
14 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์22 กุมภาพันธ์ 2566 15:30:0051
15 การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล22 กุมภาพันธ์ 2566 15:28:2750
16 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว22 กุมภาพันธ์ 2566 15:26:5452
17 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ22 กุมภาพันธ์ 2566 15:20:4854
18 การส่งหรือนำเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศ ออกไปหรือเข้ามาในราชอาณาจักร22 กุมภาพันธ์ 2566 15:19:2556
19 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว Infographic16 มีนาคม 2566 11:48:0253
20 การรับชำเงินระบบ e-Bill Payment15 ธันวาคม 2563 11:59:47158
21 ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (Online Customs Registration)30 มิถุนายน 2564 10:35:02104
22 คำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร (กรณีพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ)22 กุมภาพันธ์ 2566 15:17:50166
23 หนังสือมอบอำนาจ22 กุมภาพันธ์ 2566 15:17:44157
24 ใบอนุญาตให้ทำการล่วงเวลา (แบบ 432)22 กุมภาพันธ์ 2566 15:17:37193
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ