ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 

รายนามนายด่านศุลกากรเกาะสมุย

รายนามนายด่านศุลกากรเกาะสมุย

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

นายสุวรรณ วัฒนดิเรก

2510 - 2511

2.

นายวิรัช ส่งศรี

2511 - 2513

3.

นายเฉลียว ผดุงขันธ์

2513 - 2513

4.

นายระดับ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2513 - 2516

5.

นายชูศักดิ์ อินทรประชา

2516 - 2517

6.

นายบุญส่ง อินทรบ้าน

2517 - 2520

7.

นายพิเชษฐ์ ดิเรกสุนทร

2520 - 2522

8.

นายทรงเดช ก้องสมุทร

2522 - 2524

9.

ร.ต.พิทยา เหมพานนท์

2524 - 2527

10.

นายเฟื่อง เมณฑ์กุล

2527 - 2530

11.

นายเชิดศักดิ์ บุญญาภิสมการ

2530 - 2531

12.

นายเสริมศักดิ์ รักษาทิพย์

2531 - 2533

13.

นายอนุชิต วัฒนไกลวัลวงศ์

2533 - 2533

14.

นายสมบัติ น้ำประเสริฐ

2533 - 2534

15.

นายชัยบูรณ์ พันธุ์แน่น

2534 - 2536

16.

นายอรรณพ มนีพันธุ์ (รักษาราชการแทน)

2536 - 2537

17.

นายธวัชชัย ตันกนก (รักษาราชการแทน)

2537 - 2538

18.

นายธนา เจี่ยสกุล (รักษาราชการแทน)

2538 - 2539

19.

นายสิทธิชัย จึงจิรานนท์

2539 - 2539

20.

นายชาญชัย ศรริทรัพย์

2539 - 2540

21.

นายบรรลือ ภู่เพ็ชร

2540 - 2544

22.

นายเชิดศักดิ์ ภัทรอริคม

2544 - 2544

23.

นายธงชัย แสงพายัพ

2544 - 2546

24.

นายสนธยา ดวงแข

2546 - 2546

25.

นายสมวัง กาคีชีพ (รักษาราชการแทน)

2546 - 2546

26.

นายเริงศักดิ์ อินทรบ้าน (รักษาราชการแทน)

2547 - 2548

27.

นายสมชาย นิยมชาติ

2548 - 2549

28.

นายวิเชียร กังวาลย์ (รักษาราชการแทน)

2549 - 2549

29.

นายเกรียงไกร ตันประเสริฐ (รักษาราชการแทน)

2549 - 2550

30.

นายสุทธิศักดิ์ ศรีสมวงศ์

2550 - 2551

31.

นางพรเพ็ญ เกียรติศรีชาติ

2551 - 2553

32.

นายกรีชา เกิดศรพันธุ์

2553 - 2555

33.

นายวุฒิพงศ์ ท้าวฬา (รักษาราชการแทน)

2555 - 2556

34.

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์

2556 - 2557

35.

นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์

2557 - 2561

35.

นางสาวจินตนา คงเมือง

2561 - 2565

36.

นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์

2565 - ปัจจุบัน

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 มกราคม 2565 19:35:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ