ด่านศุลกากรเกาะสมุย
Kohsamui Customs House
 

รายนามนายด่านศุลกากรเกาะสมุย

รายนามนายด่านศุลกากรเกาะสมุย

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายสุวรรณ วัฒนดิเรก 2510 - 2511
2. นายวิรัช ส่งศรี 2511 - 2513
3. นายเฉลียว ผดุงขันธ์ 2513 - 2513
4. นายระดับ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2513 - 2516
5. นายชูศักดิ์ อินทรประชา 2516 - 2517
6. นายบุญส่ง อินทรบ้าน 2517 - 2520
7. นายพิเชษฐ์ ดิเรกสุนทร 2520 - 2522
8. นายทรงเดช ก้องสมุทร 2522 - 2524
9. ร.ต.พิทยา เหมพานนท์ 2524 - 2527
10. นายเฟื่อง เมณฑ์กุล 2527 - 2530
11. นายเชิดศักดิ์ บุญญาภิสมการ 2530 - 2531
12. นายเสริมศักดิ์ รักษาทิพย์ 2531 - 2533
13. นายอนุชิต วัฒนไกลวัลวงศ์ 2533 - 2533
14. นายสมบัติ น้ำประเสริฐ 2533 - 2534
15. นายชัยบูรณ์ พันธุ์แน่น 2534 - 2536
16. นายอรรณพ มนีพันธุ์ (รักษาราชการแทน) 2536 - 2537
17. นายธวัชชัย ตันกนก (รักษาราชการแทน) 2537 - 2538
18. นายธนา เจี่ยสกุล (รักษาราชการแทน) 2538 - 2539
19. นายสิทธิชัย จึงจิรานนท์ 2539 - 2539
20. นายชาญชัย ศรริทรัพย์ 2539 - 2540
21. นายบรรลือ ภู่เพ็ชร 2540 - 2544
22. นายเชิดศักดิ์ ภัทรอริคม 2544 - 2544
23. นายธงชัย แสงพายัพ 2544 - 2546
24. นายสนธยา ดวงแข 2546 - 2546
25. นายสมวัง กาคีชีพ (รักษาราชการแทน) 2546 - 2546
26. นายเริงศักดิ์ อินทรบ้าน (รักษาราชการแทน) 2547 - 2548
27. นายสมชาย นิยมชาติ 2548 - 2549
28. นายวิเชียร กังวาลย์ (รักษาราชการแทน) 2549 - 2549
29. นายเกรียงไกร ตันประเสริฐ (รักษาราชการแทน)์ 2549 - 2550
30. นายสุทธิศักดิ์ ศรีสมวงศ์ 2550 - 2551
31. นางพรเพ็ญ เกียรติศรีชาติ 2551 - 2553
32. นายกรีชา เกิดศรพันธุ์ 2553 - 2555
33. นายวุฒิพงศ์ ท้าวฬา (รักษาราชการแทน) 2555 - 2556
34. นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ 2556 - 2557
35. นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ 2557 - 2561
35. นางสาวจินตนา คงเมือง 2561 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 กันยายน 2562 13:45:51
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเกาะสมุย
27 หมู่ที่ 3 (อ่าวหน้าทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7742 1366

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเกาะสมุย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ